Standardni informacioni list - Kredit na rate

Naziv i sjedište društva
Mikrokreditno društvo ''FLEX CREDIT'' d.o.o.,
Kontakt telefon
WEB stranica
Vrsta usluge
KREDIT NA RATE
Namjena kredita
Nenamjenski
Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja
Kredit se odobrava na iznose od 100-3.000 KM. Kredit se isplaćuje u domaćoj valuti. Korisnici kredita mogu biti sva punoljetna lica kao i penzioneri starosti do 85 godina, sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine. Društvo stavlja na raspolaganje sredstva Korisniku kredita sa danom potpisivanja Ugovora o mikrokreditu i ista se mogu koristiti sa danom potpisivanja Ugovora.
Trajanje ugovora
Od 2 DO 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa
Nominalna kamatna stopa je fiksna. Nominalna kamata sa fiksnom kamatnom stopom podrazumijeva da se kamatna stopa ne mijenja u periodu važenja Ugovora. Metoda koja se primjenjuje kod obračuna kamatne stope je proporcionalna metoda.
Visina ugovorene kamatne stope
150 % fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Grejs period
Za ovaj kreditni proizvod nije predviđena mogućnost grejs perioda.
Naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora
Naknada za ekspresno odobravanje je naknada za brzo odobrenje kredita koju primjenjuje Društvo. Naknada se obračunava na ukupan iznos odobrenog kredita u rasponu od 6% do 16% fiksno u toku ugovorenog perioda. Iznos naknade zavisi od iznosa kredita i roka otplate kredita. Društvo korisniku kredita naplaćuje ovu naknadu raspoređenu u mjesečnim anuitetima. Za iznos od 500 KM sa rokom dospijeća od 12 mjeseci korisnik kredita plaća naknadu za ekspresno odobravanje u iznosu od 72,60 KM.
broj mjeseci naknada
2 6%
3 8%
4 10%
5 11%
6 13%
7 14%
8,9 15%
10,11,12 16%
Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS) je ukupan iznos koji korisnik mora da plati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćenja u obračunu. Efektivna kamatna stopa je izračunata za fiksnu kamatnu stopu na iznos od 500 KM i period otplate 12 mjeseci. Ukupan iznos koji korisnik treba da plati iznosi 1.056,00 KM.
Troškovi kamate: 483,40 KM
Troškovi naknada: 72,60 KM
Trošak kupovine mjenice: 5 KM
Visina EKS iznosi 392,01 %
U izračun EKS je uključena kamata, naknada za ekspresno odobravanje i trošak mjenice.
Iznos i broj rata, periodi dospijeća
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u broju koji zavisi od vremena na koji se ugovor zaključuje. Prva rata dospijeva narednog mjeseca i to na datum koji odgovara datumu u kojem je sačinjen otplatni plan i tako redom do konačne isplate. Iznos anuiteta kredita od 500 KM na 12 mjeseci iznosi 88 KM.
Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga
Korisnik nema obavezu korištenja notarskih usluga u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama
Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.
Kamatna stopa u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza
Ukoliko Korisnik kredita ne bude izvršavao u roku obaveze iz ovog Ugovora, Davalac kredita će, za period kašnjenja pored redovne kamate, obračunati i zateznu kamatu na iznos dospjelih, a neizmirenih anuiteta, u skladu sa zakonom. Na dospjele neizmirene obaveze gdje je od dospjeća proteklo 15 dana Davalac kredita obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi od 0,03% dnevno, koja je promjenljiva u skladu sa zakonskom regulativom. Društvo naplaćuje troškove slanja opomena za kašnjenje otplate kredita u iznosu od 12 KM, maksimalno 8 opomena. Prva opomena se naplaćuje sedmi dan kašnjenja u otplati kredita, svakih sedam dana. Opomene se šalju putem SMS poruke i pisama na kućnu adresu.
Posljedice propuštanja izmirenja obaveza
Kada se dogodi slučaj povrede Ugovora o kreditu, Društvo ima diskreciono pravo da objavi povredu Ugovora o kreditu od strane korisnika i aktivira instrumente obezbeđenja, kao i da jednostrano raskine (otkaže) Ugovor o kreditu. Na dan raskida Ugovora o kreditu cjelokupan iznos kredita na način određen Ugovorom automatski dospjeva za naplatu zajedno sa pripadajućom kamatama i ostalim potraživanjima. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o kreditu, Društvo moze po sopstvenoj ocjeni, a radi potpunog namirenja svojih potraživanja po Ugovoru o kreditu, realizovati svaki pojedinačno ili sve instrumente obezbjeđenja kredita koje je izdao Korisnik kredita. Davalac kredita je dužan uručiti Korisniku kredita opomenu u kojoj mu ostavlja rok od 15 za izmirenje dospjelih obaveza, a prije preuzimanja aktivnosti vezanih za raskid ugovora. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o kreditu, Društvo pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom obavještava Korisnika o raskidu Ugovora o kreditu, odnosno ukupnom dospijeću kredita dostavljanjem pisanog obavještenja na adresu klijenta, koja je navedena u Ugovoru o kreditu, odnosno na adresu o kojoj je Korisnik naknadno obavijestio Društvo. Korisnik kredita smatraće se obavještenim o raskidu ugovora danom slanja obavijesti preporučenom pošiljkom na njegovu poslednju poznatu poštansku adresu ili putem elektronske pošte. Ugovor o kreditu će se smatrati raskinutim (otkazanim) i ukoliko Korisnik nije primio obavještenje o raskidu/otkazu zato što je promijenio adresu, a o promjeni iste nije blagovremeno obavijestio Društvo.
Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza
Kao instrument obezbjeđenja kredita se koristi vlastita mjenica klijenta.Prije aktiviranja instrumenta obezbjeđenja Društvo korisniku kredita upućuje opomene za kašnjenje kredita putem SMS poruke, telefonskih poziva, pismenih opomena, poziva na sastanak i posjeta. Ukoliko korisnik bude u kašnjenju obračunavaju se troškovi slanja opomena te svi ostali troškovi koji mogu nastati u procesu naplate (notarske ili advokatske usluge i slično u iznosu od stvarnih troškova postupka) plus zakonska zatezna kamata na sve obračunate obaveze, kao i naplata po osnovu instrumenata obezbjeđenja. Ukoliko se obaveze po kreditu ne izmiruju u ugovorenom roku, te nakon dospijeća kredita društvo može naplatu potraživanja povjeriti trećim stranama ovlaštenim za naplatu potraživanja i na kraju pokrenuti naplatu sudskim putem. Obaveze se izmiruju sljedećim redoslijedom: troškovi, kamate i na kraju glavnica. Sva eventualna kašnjenja biće evidentirana u Centralnom registru kredita Centralne Banke BiH što može otežati ili onemogućiti uzimanje finansijskih sredstava kod drugih institucija.
Odustajanje od ugovora
Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu bez navođenja razloga za odustanak u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje kreditnih sredstava na raspolaganje na njegov izričiti zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstava. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavijesti Davaoca kredita u pisanoj formi pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustajanja od ugovora.
Prijevremena otplata kredita
Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita uz saglasnost Davaoca kredita, ukoliko o toj namjeri obavijesti Davaoca kredita najmanje jedan (1) dan unaprijed putem pismenog zahtjeva. Korisnik kredita se u ovom slučaju obavezuje izvršiti prijevremenu otplatu kredita prema obračunu Davaoca kredita. Ovaj obračun uz ukupno dospjele obaveze uključuje preostalu nedospjelu glavnicu, kamatu za broj dana korištenja kredita u tekućem mjesecu, zavisne troškove (zatezne kamate, pokretanje sudskog postupka) i pripadajuce naknade prema otplatnom planu, opciono naknadu za prijevremenu otplatu, a isključuje kamatu te naknade za preostali period otplate kredita po otplatnom planu. Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita, pri čemu Društvo ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom kredita. Društvo ima pravo da naplaćuje od korisnika kredita objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu u vezi sa prijevremenom otplatom kredita samo pod uslovom da je ugovorena fiksna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate u toku jedne godine veći od 5000 KM. Naknada za prijevremenu otplatu kredita se obračunava do visine troškova nastalih zbog prijevremene otplate po stopi od 1% iznosa kredita ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu jednak ili duži od jedne godine, odnosno 0,5 % iznosa kredita ako je taj period kraći od jedne godine. Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.
Pravo na dobijanje podataka
Korisnik mikrokredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti od strane Društva u svakom trenutku besplatno dobije informaciju o rezultatima uvida u baze podataka Centralnog registra kredita (CRK) na osnovu kojih se utvrđuje kreditna sposobnost Korisnika.
Pravo na besplatnu kopiju nacrta ugovora
Korisnik ima pravo da, bez naknade, prije zaključenja Ugovora o kreditu dobije nacrt ugovora, radi razmatranja izvan prostorija Društva. U slučaju žalbi i prigovora klijent se može obratiti Društvu pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili Ombudsmanu za bankarski sistem, pri Agenciji za bankarstvo na adresu Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Vladike Platona 1/A ili Sarajevo, Agencija za bankarstvo Federacije BiH Zmaja od Bosne br. 47b u roku od 15 dana.
Trajanje ponude
Ponuda se smatra važećom 15 dana od dana uručenja klijentu.
Ostale informacije
Ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja Društva. Uslovi iz Standardnog informacionog lista su važeći do njihovih izmjena koje se objavljuju na Internet stranici www.flexcredit.ba i u poslovnim prostorijama i organizacionim dijelovima Društva.
Datum uručenja klijentu:
 

Standardni informacioni list - Kredit do plate

Naziv i sjedište društva
Mikrokreditno društvo ''FLEX CREDIT'' d.o.o.,
Kontakt telefon
WEB stranica
Vrsta usluge
KREDIT DO PLATE
Namjena kredita
Nenamjenski
Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja
Kredit se odobrava na iznose od 100-400 KM. Kredit se isplaćuje u domaćoj valuti. Korisnici kredita mogu biti sva punoljetna lica kao i penzioneri starosti do 85 godina, sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine. Društvo stavlja na raspolaganje sredstva Korisniku kredita sa danom potpisivanja Ugovora o mikrokreditu i ista se mogu koristiti sa danom potpisivanja Ugovora.
Trajanje ugovora
Od 15 do 30 dana
Nominalna kamatna stopa
Nominalna kamatna stopa je fiksna. Nominalna kamata sa fiksnom kamatnom stopom podrazumijeva da se kamatna stopa ne mijenja u periodu važenja Ugovora. Metoda koja se primjenjuje kod obračuna kamatne stope je proporcionalna metoda.
Visina ugovorene kamatne stope
300 % fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Grejs period
Za ovaj kreditni proizvod nije predviđena mogućnost grejs perioda.
Naknade i troškovi koji proizilaze iz ugovora
Naknada za ekspresno odobravanje je naknada za brzo odobrenje kredita koju primjenjuje Društvo. Naknada se obračunava na ukupan iznos odobrenog kredita u rasponu od 3% do 7% fiksno u toku ugovorenog perioda. Iznos naknade zavisi od iznosa kredita i roka otplate kredita. Za iznos od 100 KM na period otplate od 30 dana korisnik kredita plaća naknadu za ekspresno odobravanje u iznosu od 7,34 KM.
broj dana naknada
15 3%
16-20 4%
21-24 5%
25-28 6%
29-30 7%
Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS) je ukupan iznos koji korisnik mora da plati, prikazan preko reprezentativnog primjera u kojem su naznačeni svi elementi korišćenja u obračunu. Efektivna kamatna stopa je izračunata za fiksnu kamatnu stopu na iznos od 100 KM i period otplate 30 dana. Ukupan iznos koji korisnik treba da plati iznosi 132 KM.
Troškovi kamate: 24,66 KM
Troškovi naknada: 7,34 KM
Trošak kupovine mjenice: 5 KM
Visina EKS iznosi 5370,31 %
U izračun EKS je uključena kamata, naknada za ekspresno odobravanje i trošak mjenice.
Iznos i broj rata, periodi dospijeća
Kredit se otplaćuje jednokratno po dospijeću definisanim Ugovorom o kreditu u zavisnosti od broja ugovorenih dana.
Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga
Korisnik nema obavezu korištenja notarskih usluga u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama
Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama u vezi sa realizacijom ove vrste usluge.
Kamatna stopa u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza po kreditu
Ukoliko Korisnik kredita ne bude izvršavao u roku obaveze iz ovog Ugovora, Davalac kredita će, za period kašnjenja pored redovne kamate, obračunati i zateznu kamatu na iznos dospjelih, a neizmirenih anuiteta, u skladu sa zakonom. Na dospjele neizmirene obaveze gdje je od dospjeća proteklo 15 dana Davalac kredita obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi od 0,03% dnevno, koja je promjenljiva u skladu sa zakonskom regulativom. Društvo naplaćuje troškove slanja opomena za kašnjenje otplate kredita u iznosu od 12 KM, maksimalno 8 opomena. Prva opomena se naplaćuje četvrti dan kašnjenja u otplati kredita, svakih sedam dana. Opomene se šalju putem SMS poruke i pisama na kućnu adresu.
Posljedice propuštanja izmirenja obaveza
Kada se dogodi slučaj povrede Ugovora o kreditu, Društvo ima diskreciono pravo da objavi povredu Ugovora o kreditu od strane korisnika i aktivira instrumente obezbeđenja, kao i da jednostrano raskine (otkaže) Ugovor o kreditu. Na dan raskida Ugovora o kreditu cjelokupan iznos kredita na način određen Ugovorom automatski dospjeva za naplatu zajedno sa pripadajućom kamatama i ostalim potraživanjima. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o kreditu, Društvo moze po sopstvenoj ocjeni, a radi potpunog namirenja svojih potraživanja po Ugovoru o kreditu, realizovati svaki pojedinačno ili sve instrumente obezbjeđenja kredita koje je izdao Korisnik kredita. Davalac kredita je dužan uručiti Korisniku kredita opomenu u kojoj mu ostavlja rok od 15 za izmirenje dospjelih obaveza, a prije preuzimanja aktivnosti vezanih za raskid ugovora. U slučaju raskida (otkaza) Ugovora o kreditu, Društvo pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom obavještava Korisnika o raskidu Ugovora o kreditu, odnosno ukupnom dospijeću kredita dostavljanjem pisanog obavještenja na adresu klijenta, koja je navedena u Ugovoru o kreditu, odnosno na adresu o kojoj je Korisnik naknadno obavijestio Društvo. Korisnik kredita smatraće se obavještenim o raskidu ugovora danom slanja obavijesti preporučenom pošiljkom na njegovu poslednju poznatu poštansku adresu ili putem elektronske pošte. Ugovor o kreditu će se smatrati raskinutim (otkazanim) i ukoliko Korisnik nije primio obavještenje o raskidu/otkazu zato što je promijenio adresu, a o promjeni iste nije blagovremeno obavijestio Društvo.
Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza
Kao instrument obezbjeđenja kredita se koristi vlastita mjenica klijenta.Prije aktiviranja instrumenta obezbjeđenja Društvo korisniku kredita upućuje opomene za kašnjenje kredita putem SMS poruke, telefonskih poziva, pismenih opomena, poziva na sastanak i posjeta. Ukoliko korisnik bude u kašnjenju obračunavaju se troškovi slanja opomena te svi ostali troškovi koji mogu nastati u procesu naplate (notarske ili advokatske usluge i slično u iznosu od stvarnih troškova postupka) plus zakonska zatezna kamata na sve obračunate obaveze, kao i naplata po osnovu instrumenata obezbjeđenja. Ukoliko se obaveze po kreditu ne izmiruju u ugovorenom roku, te nakon dospijeća kredita društvo može naplatu potraživanja povjeriti trećim stranama ovlaštenim za naplatu potraživanja i na kraju pokrenuti naplatu sudskim putem. Obaveze se izmiruju sljedećim redoslijedom: troškovi, kamate i na kraju glavnica. Sva eventualna kašnjenja biće evidentirana u Centralnom registru kredita Centralne Banke BiH što može otežati ili onemogućiti uzimanje finansijskih sredstava kod drugih institucija.
Odustajanje od ugovora
Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu bez navođenja razloga za odustanak u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno u kraćem roku ugovorenom za stavljanje kreditnih sredstava na raspolaganje na njegov izričiti zahtjev, pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstava. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri odustanka od ugovora obavijesti Davaoca kredita u pisanoj formi pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustajanja od ugovora.
Prijevremena otplata kredita
Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita uz saglasnost Davaoca kredita, ukoliko o toj namjeri obavijesti Davaoca kredita najmanje jedan (1) dan unaprijed putem pismenog zahtjeva. Korisnik kredita se u ovom slučaju obavezuje izvršiti prijevremenu otplatu kredita prema obračunu Davaoca kredita. Ovaj obračun uz ukupno dospjele obaveze uključuje preostalu nedospjelu glavnicu, kamatu za broj dana korištenja kredita u tekućem mjesecu, zavisne troškove (zatezne kamate, pokretanje sudskog postupka) i pripadajuce naknade prema otplatnom planu, opciono naknadu za prijevremenu otplatu, a isključuje kamatu te naknade za preostali period otplate kredita po otplatnom planu. Korisnik kredita može izvršiti prijevremenu otplatu kredita, pri čemu Društvo ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi sa prijevremenom otplatom kredita. Društvo ima pravo da naplaćuje od korisnika kredita objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu u vezi sa prijevremenom otplatom kredita samo pod uslovom da je ugovorena fiksna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate u toku jedne godine veći od 5000 KM. Naknada za prijevremenu otplatu kredita se obračunava do visine troškova nastalih zbog prijevremene otplate po stopi od 1% iznosa kredita ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora o kreditu jednak ili duži od jedne godine, odnosno 0,5 % iznosa kredita ako je taj period kraći od jedne godine. Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.
Pravo na dobijanje podataka
Korisnik mikrokredita ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti od strane Društva u svakom trenutku besplatno dobije informaciju o rezultatima uvida u baze podataka Centralnog registra kredita (CRK) na osnovu kojih se utvrđuje kreditna sposobnost Korisnika.
Pravo na besplatnu kopiju nacrta ugovora
Korisnik ima pravo da, bez naknade, prije zaključenja Ugovora o kreditu dobije nacrt ugovora, radi razmatranja izvan prostorija Društva. U slučaju žalbi i prigovora klijent se može obratiti Društvu pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili Ombudsmanu za bankarski sistem, pri Agenciji za bankarstvo na adresu Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Vladike Platona 1/A ili Sarajevo, Agencija za bankarstvo Federacije BiH Zmaja od Bosne br. 47b u roku od 15 dana.
Trajanje ponude
Ponuda se smatra važećom 15 dana od dana uručenja klijentu.
Ostale informacije
Ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja Društva. Uslovi iz Standardnog informacionog lista su važeći do njihovih izmjena koje se objavljuju na Internet stranici www.flexcredit.ba i u poslovnim prostorijama i organizacionim dijelovima Društva.
Datum uručenja klijentu:
 
Iznos: 1.500 КМ
Rok: 6 mjeseci